วันอังคารที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2555

ภัยพิบัติในประเทศไทย *-* (กนกพร No.1)

ภัยพิบัติน้ำท่วม  :))))   
เมื่อปีพ.ศ.2554 ได้เกิดภัยพิบัติน้ำท่วม อย่างรุนแรง ซึ่งคนในประเทศไทยไม่คิดว่าบ้านเมืองของเราจะมีน้ำท่วมมากมายขนาดนี้ และมีความเสียหายกับทุกจังหวัดอย่างมากและเนื่องจากน้ำได้ท่วมมาเป็นเวลานานมาคนจึงตกงานส่งผลในหลายๆด้านจึงอยากให้คนไทยทุกคนมาช่วยเหลือกัน และน้ำท่วมมันมีสาเหตุมากมายที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งแนวแก้ไขดั้งเช่น ภัยจากน้ำท่วมลำดับมูลเหตุแนวทางแก้ไข

1   พื้นที่ป่าไม้บริเวณลาดเอียงเชิงเขาและสันเขาถูกทำลาย มีการปลูกพืชไร่ในพื้นที่ลาดเอียง(พืชเชิงเดี่ยว) ทำให้เวลาฝนตก ไม่มีต้นไม้ใหญ่ที่คอยดูดซับน้ำ น้ำจะไหลลงสู่พื้นราบอย่างรวดเร็ว มีการพังทลายของหน้าดิน พัดพาลงมาเป็นดินเลนและตะกอนดิน   หยุดการบุกรุกทำลายป่า ป่าเสื่อมโทรมทำการปลูกไม้ป่าทดแทน โดยการใช้เม็ดพันธ์หว่าน หรือย้ายต้นกล้าไปปลูกในพื้นที่ที่ต้องการ สำหรับพื้นที่ที่ถือครองโดยกรรมสิทธิ์ ส่งเสริมให้ปลูกไม้ยืนต้น หรือผสมผสานระหว่างพืชไร่กับไม้ยืนต้น โดยกำหนดสัดส่วนพื้นที่ปลูกให้เหมาะสม รวมถึงการปลูกหญ้าแฝกในแปลงปลูกพืช เพื่อชะลอการพังทลายของดิน
2   พื้นที่ต้นน้ำ คลอง ลำห้วย ทางน้ำ ไม่สามารถเป็นทางน้ำได้  เนื่องจาก ถูกบุกรุกถือครองกรรมสิทธิ์ หรือการทับถมของตะกอนดิน น้ำไหลเปลี่ยนทิศทาง อาจท่วมที่อยู่อาศัย หรือพื้นที่ทำกินได้รับความเสียหาย   ทำการขุดลอก คลอง ลำห้วย ทางน้ำ ให้น้ำสามารถไหลได้ดี พร้อมกันนี้ วางแผนจัดการสร้าง อ่างเก็บน้ำ หรือฝาย หรือเขื่อนตามความเหมาะสมตลอดลำน้ำเพื่อชะลอการไหลของน้ำ
แต่ในปีนี้ ปีพ.ศ.2555 ปัญหาน้ำท่วมก็น่าจะคงมีอยู่ถ้าทุกคนในประเทศไทยไม่ช่วยกันดูแลรักษาประเทศของเรา
 ดิฉันขอฝากไว้ว่า "ประเทศไทยเป็นของท่าน จงยึดมั่นรักษาไว้"


(((((บรรยากาศ จากภัยพิบัต))))
 

                                                   

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น