วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2555

เสรีอาเซียน...เด็กไทยพร้อมกันหรือยัง? [น.ส.นภัสวรรณ No.10 M.5/6]


สถานการณ์การเปิดเสรีอาเซียนกำลังเป็นที่พูดถึงกันมาก โรงเรียนก็ให้การบ้านเรื่องอาเซียนกันหลายวิชา รัฐบาลทำโครงการพูดภาษาอังกฤษ 1 วันให้เตรียมตัวเตรียมพร้อมตนเองให้รับมือการเปลี่ยนแปลงนี้ ซึ่งไม่ว่าผลของการเปลี่ยนจะออกมาในทางบวกหรือลบแต่ถ้าตัวเรามีความสามารถ และพร้อมจะใช้ความสามารถของเราให้เกิดประโยชน์ต่อครอบครัว และสังคมได้อย่างดีที่สุด เราก็จะเป็นผู้อยู่รอดในยุคเสรีนี้

การรับรู้ของเยาวชนไทยเกี่ยวกับกรณีเสรีอาเซียนนี้เป็นรายงานวิจัย เรื่อง ความรู้ความเข้าใจของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีในประชาคมอาเซียน ศึกษาเฉพาะกรณีนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดทำโดยกองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน จากกลุ่มตัวอย่างนักเรียน จํานวน 736 คน พบว่า

- นักเรียนส่วนใหญ่ ถึงร้อยละ 94.84 ไม่ทราบเรื่องการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีในประชาคมอาเซียน และมีเพียงร้อยละ 5.16 เท่านั้นที่ตอบว่าทราบ

- ในจำนวนคนที่ตอบว่าทราบเรื่องนี้รู้เรื่องรายละเอียดปีเริ่มต้นที่จะเปิดเสรีและเงื่อนไขอาชีพเพียงร้อยละ 0.54 เท่านั้น

ซึ่งถือว่าน้อยมากเลย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น